Showing 1–20 of 23 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Đơn vị X là bên mời thầu, có tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với một gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Đến thời điểm mở thầu, có 2 nhà thầu tham dự thầu là công ty A và công ty B. Tuy...

Một bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thắc mắc như sau: Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngàỵ 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, tại khoản 3 Điều 2...

Một nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp được tổ chức theo quy định Luật đấu thầu 43/2013/QH13, có câu hỏi như sau: Nhà thầu X là công ty con của Tập đoàn kinh tế nhà nước Y (Tập đoản Y nắm giữ cổ phần chi phối công ty X) cũng tham gia dự thầu gói thầu nêu trên...

Trung tâm A là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục B. Trong đó, Chi cục B chịu sự quản lý trực tiếp của Sở C thuộc tỉnh X. Trung tâm A muốn hỏi Trung tâm A có được tham dự các gói thầu do Sở C làm chủ đầu tư không?

Trung tâm A là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ X, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trực thuộc quản lý của X có các đơn vị tham mưu như Cục B. Cục B có các đơn vị trực thuộc...

Công ty ông Nguyễn Đình Tý (tỉnh Nghệ An) ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện lập đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, quy hoạch (tư vấn) cho một dự án quy hoạch và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Công ty ông đã lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch...

Công ty X có 1 công trình A, đã thuê tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của Công ty Y. Sau đó Công ty đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thi công. Hỏi: Người chủ trì thiết kế đã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Công ty X, giờ tham gia...

Tổng Công ty A có câu hỏi như sau: Tổng Công ty A là công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn X (là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) trên 50% vốn điều lệ  và Tổng Công ty B cũng là một doanh nghiệp cổ phần mà Tập đoàn X nắm giữ 51% vốn điều lệ. Hiện...

Liên quan đến việc bảo đảm cạnh tranh giữa các công ty trong cùng đơn vị, Công ty A có câu hỏi như sau: Công ty A chuẩn bị tham dự gói thầu xây lắp X sử dụng vốn ngân sách nhà nước do bên mời thầu là Công ty B mời thầu và đơn vị tư vấn thiết kế...

Tình huống: Công ty Cổ phần A là doanh nghiệp cổ phần hoá từ Doanh nghiệp nhà nước. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước là UBND tỉnh. UBND tỉnh có Quyết định cử người làm đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty A chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty A. Vậy...

Tình huống: Tổng công ty của ông Lê Hoàng Minh (Hà Nội) có 40% vốn Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Năm 2016, Tổng công ty thành lập một Công ty TNHH MTV do Tổng công ty sở hữu 100% vốn. Cuối năm 2017, Công ty con được cấp giấy phép đầu tư dự án xây dựng...

Nhà thầu Thanh Hoa ở Quảng Ninh có câu hỏi: Khoản 3, Điều 2 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “3. Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu...

Ban Quản lý A do UBND thành phố quyết định thành lập, là đơn vị sự nghiệp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc sở xây dựng; có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Ban Quản lý A xin hỏi: Các đơn vị sự nghiệp khác (B) do UBND thành phố quyết định thành lập, là đơn...

Công ty A (là Tổng công ty nhà nước) là Chủ đầu tư, Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức: Đấu thầu hạn chế quốc tế (hoặc đấu thầu rộng rãi quốc tế). Công ty B (có 70% vốn góp của Công ty A) có được tham gia đấu thầu với tư cách là nhà...

Công ty Hà Thành ở Cà Mau gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện như sau: Theo điểm đ Khoản 6 Điều 89 của Luật Đấu thầu quy định hành vi bị cấm trong đấu thầu như sau: “Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn...

Một chủ đầu tư X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hỗn hợp về thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt, có tình huống như sau: Công ty A tham dự gói thầu nói trên và đã đề xuất trong HSDT thầu phụ là Công ty để thực...

Độc giả ở Ninh Thuận có câu hỏi, hiện nay công ty chúng tôi đang tham gia thực hiện gói Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi của công trình xây dựng Nhà văn hóa. Vậy, theo Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi...

Đơn vị ông Nguyễn Hoàng Giang tham gia công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cho 1 dự án và đã được chủ đầu tư phê duyệt. Vậy, theo Luật đấu thầu đơn vị ông có được tham gia đấu thầu 2 gói thầu tư vấn quản lý dự án và tư vấn...

Ông Lại Xuân Cộng (Quảng Bình) hỏi: Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật trong đó có phần việc lập nhiệm vụ khảo sát thì có được thực hiện luôn công tác khảo sát xây dựng không, hay phải là hai đơn vị độc lập?

Công ty CP Tư vấn Hà Đông có câu hỏi như sau: Công ty đã nộp HSDT cho một gói thầu Tư vấn giám sát và bị loại do không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. Cụ thể, trong hồ sơ dự thầu của công ty chúng tôi đã đáp ứng tất cả các tiêu chí trong Hồ sơ...