Showing all 6 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Một bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường với phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ có câu hỏi như sau: Sau khi đánh giá các hồ sơ đề xuất của các nhà thầu tham gia dự thầu, bên...

Một trường Trung học phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được phân bổ 300 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước (Từ nguồn vốn Mục tiêu Giáo dục cấp tỉnh- vốn sự nghiệp Giáo dục). Để thực hiện mua sắm từ kinh phí trên, nhà trường đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư,...

Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bên mời thầu X đã tổ chức thông báo mời chào giá cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút...

Một đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên có một số nội dung cần hướng dẫn như sau: Hàng năm đơn vị phải thực hiện việc may đo đồng phục làm...

Cơ quan bà Mai Thanh Thùy (Thái Nguyên) đang triển khai kế hoạch trồng mới, trồng thay thế chè, giá trị dưới 500 triệu đồng. Sau khi nghiên cứu Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP bà đã tham mưu cho lãnh đạo áp dụng mua sắm cây chè giống theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn....

Bà Nguyễn Tố Anh (Hà Nội) đang làm công việc đấu thầu xây dựng cơ bản, bà có một số vướng mắc đề nghị được chuyên gia giải đáp như sau: Theo Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, khi thương thảo hợp đồng trong đấu thầu không được làm thay đổi giá gói thầu. Tuy nhiên, khi lập dự toán...