Showing all 5 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau: Công ty A liên danh với Công ty B để tham gia gói thầu C, trong đó, thỏa thuận liên danh quy định rõ Công ty A là thành viên đứng đầu liên danh. Hỏi: Có bắt buộc là thành viên đứng đầu liên danh, tức Công ty A...

Liên quan đến đánh giá tính hợp lệ của chữ ký trong bảo đảm dự thầu, một chủ đầu tư của gói thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có câu hỏi như sau: Trường hợp người đại diện theo pháp luật của ngân hàng/ tổ chức tín dụng ủy quyền cho cấp dưới ký bảo đảm dự thầu nhưng...

Một bên mời thầu đang đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa có câu hỏi như sau: Trường hợp người đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký nhưng không gửi kèm HSDT giấy ủy quyền hoặc các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm...

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu đã báo cáo trường hợp hồ sơ dự thầu bản gốc của nhà thầu A với toàn bộ chữ ký đại diện hợp pháp của nhà thầu là chữ ký khắc dấu...

Tại trang bìa của hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp phát hành cho các nhà thầu chỉ có chữ ký của Giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh A (đại diện hợp pháp của bên mời thầu) mà không được đóng dấu của Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh...