Showing all 5 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Ông Trần Hoàng Nam có câu hỏi như sau: Hiện nay theo quy định của pháp luật về xây dựng không có quy định thế nào là Ban QLDA chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định của Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT có nêu đến nội dung liên quan đến Ban QLDA chuyên nghiệp. Xin hỏi chuyên...

Ông Trần Minh Quân ở Điện Biên có câu hỏi như sau: Theo Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt dộng đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định...

Ông Lê Thành Đạt đang công tác tại Ban Quản lý dự án ở Quảng Nam có câu hỏi như sau: Theo Điểm d Khoản 2 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi có tổi thiểu 4 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc...

Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có câu hỏi như sau: VEC là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đã thành lập Phòng Quản lý Đấu thầu chuyên tổ chức đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, dự án của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh. Các...

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng SH có câu hỏi như sau: Căn cứ Khoản 7 Điều 35 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu: Kể từ 01/01/2018 các cá nhân tham gia công tác đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu...