Showing all 7 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Theo phản ánh, ngày 16/12/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được...

Một số chủ đầu tư có thắc mắc liên quan đến việc cung cấp thông tin đấu thầu cho báo chí như sau: Theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 Luât Đấu thầu quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu là bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chon nhà...

Ông Nguyễn Đức Luân ở Bắc Giang có câu hỏi như sau: Đơn vị ông đang lựa chọn nhà thầu cho gói thầu chào hàng cạnh tranh. Trong quá trình cung cấp thông tin cho báo đấu thầu có sự nhầm lẫn dẫn tới thời gian đóng thầu đăng tải trên báo đấu thầu chậm hơn 2 ngày so với...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm...

Trong quá trình đánh giá HSDT. Nhà thầu A căn cứ theo khoản 1, điều 91, Mục 1, chương 12 “Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu” của luật đấu thầu số 43/2013/QH13 kiến nghị Bên mời thầu cung cấp thông tin: Model, chủng loại dòng máy trong HSDT của Nhà thầu B, vì cho rằng nhà thầu B chào...

Ông Phạm Thanh Dương phản ánh, Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng giao quản lý một số dự án, trong quá trình thực hiện đơn vị ông có một số vướng mắc như sau: Theo Điều 74 và Điều 75 Luật đấu thầu quy định trách...

Ngân hàng X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm, triển khai dự án A Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt với một số nội dung như sau: Giá gói thầu: 20.790.000 USD Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế Thời gian bắt đầu tổ chức lựa...