Showing all 9 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Theo phản ánh, ngày 16/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được...

Ông Trần Bá Đức, hiện đang công tác tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có thắc mắc về nội dung trong Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT như sau: Trong Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 chưa nói cụ thể về trường hợp các gói thầu đã được phê duyệt trong KHLCNT theo hình thức lựa chọn truyền thống nhưng...

Một nhà thầu X có câu hỏi như sau: Công ty X đã được cấp chứng thư số nhà thầu để tham gia đấu thầu qua mạng các gói thầu. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, công ty đã phát hiện bị lộ mật khẩu chứng thư số. Công ty đã thay đổi mật khẩu nhưng trên Hệ thống...

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: "... Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (đại diện liên danh) hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp E-HSDT". Cho tôi hỏi, nếu trong thỏa thuận liên danh không phân công...

Công ty TNHH Nam Khánh là đơn vị tư vấn đấu thầu. Trong quá trình tư vấn đấu thầu cho một gói thầu xây lắp ở Hải Dương có xảy ra tình huống muốn xin ý kiến của chuyên gia như sau: Theo Điều 5 của Luật đấu thầu số 43 thì nhà thầu phải đăng ký trên hệ thống...

Bà Võ Thị Mỹ Lan ở Quảng Bình có câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi: trong chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và các hình thức lựa chọn nhà thầu khác có bắt buộc phải có điều kiện: "Nhà thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý...

Chị hoa ở Quảng Trị hỏi: Khi tham dự gói thầu đấu thầu qua mạng, trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách từ độc lập sang liên danh thì phải thực hiện như thế nào?

Độc giả ở Ninh Bình có câu hỏi: Sau thời điểm đóng thầu mà nhà thầu chưa nộp phí duy trì hoặc phí tham gia Hệ thống và tài khoản không có hiệu lực như thông báo của Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, thì nhà thầu có được coi là không đủ tư cách hợp lệ tham gia...

Ban Quản lý dự án A có câu hỏi như sau: Theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 tại khoản 1 Điều 5 về các điều kiện đế đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu khi tham gia dự thầu trong đó có quy định “Đã đãng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”,...