Showing all 6 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Công ty chúng tôi đang tham gia một số gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị. Trong Hồ sơ mời thầu có yêu cầu: "Nhà thầu phải có bản gốc giấy phép bán hàng cùa nhà sản xuất và cam kết hồ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất hỗ trợ trực tiếp cho gói thầu này đối với...

Một nhà thầu đang tham dự gói thầu về mua sắm hàng hóa, trong đó HSMT có yêu cầu: "Nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối cho các hàng hóa cung cấp". Tuy nhiên, khi nhà thầu liên hệ với đại lý duy...

Công ty X có câu hỏi cho chuyên gia như sau: Công ty Y là đại diện duy nhất của hãng cung cấp thiết bị (thiết bị A) tại Việt Nam. Trước đây công ty X và Công ty Y đã liên danh với nhau tham dự gói thầu về cung cấp thiết bị A cho Chủ đầu tư Z,...

Một bên mời thầu đã phát hành HSMT cho gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi theo phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ. Trong HSMT có yêu cầu nhà thầu cung cấp giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Nhà...

Đơn vị ông Nguyễn Văn Cường (Hà Nội) đang tiến hành lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua sắm hàng hoá phần mềm, trong đó có yêu cầu về giấy phép bán hàng của nhà sản xuất đối với 1 phần mềm vì phần mềm này mang tính đặc thù và có gắn với trách...

Theo quy định tại diêm c, khoản 1, điều 22 Luật đấu thầu, các trường hợp được chỉ định thầu bao gồm: "Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản...