Hiển thị kết quả duy nhất

Bên mời thầu có câu hỏi như sau: Trong quá trình đánh giá E-HSDT, chúng tôi có gặp vướng mắc về việc xử lý tình huống, cụ thể như sau:

  1. Đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:
Theo yêu cầu của E-HSMT: Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 31.900.000.000 VND. Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện: + Giá trị: tối thiểu 31.900.000.000 VND. + Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực trong lực đến ngày ngày 19/12/2024. + Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu. - Theo E-HSDT của Nhà thầu: Nhà thầu kê khai nguồn lực tài chính theo Mẫu số 08B, nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện theo Mẫu số 08C. Tuy nhiên đối với Mẫu số 08B, Nhà thầu chỉ kê khai duy nhất một nguồn tài chính là “Thư thu xếp tài chính” và không kê khai thêm bất kỳ nguồn lực nào khác như: các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác....vv. Tài liệu đính kèm E-HSDT là Thư thu xếp tài chính do Ngân hàng Techcombank phát hành có giá trị 31.900.000.000 VND nhưng thời gian hiệu lực kể từ ngày 07/5/2024 đến 02/11/2024 (không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nêu ở trên). Theo hướng dẫn tại Mục 30. Đánh giá E-HSDT thuộc Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT: “- Đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính: tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai; trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết tín dụng để chứng minh nguồn lực tài chính, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá”. Xin hỏi: Căn cứ theo các nội dung nêu trên, “Nguồn lực tài chính cho gói thầu” có thuộc nội dung được phép làm rõ hay không?
  1. Đối với việc làm rõ E-HSDT:
Trường hợp nếu Bên mời thầu có nội dung cần làm rõ theo các quy định hiện hành (không có nội dung làm rõ về nguồn lực tài chính cho gói thầu), trong quá trình làm rõ E-HSDT, Nhà thầu tự đính kèm thêm bảng kê khai theo Mẫu số 08B và các tài liệu kèm theo trong đó bổ sung thêm các nguồn tài chính khác để chứng minh đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (Bảng kê khai theo mẫu số 08B này khác so với bảng kê khai ban đầu trong E-HSDT), Xin hỏi: Các tài liệu liên quan đến yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu mà Nhà thầu tự bổ sung có được xem xét đánh giá hay không? (Thông tin thêm về năng lực của nhà thầu: Theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán mà Nhà thầu đính kèm cùng E-HSDT có thể hiện giá trị các khoản tiền và tương đương tiền được ghi nhận tại thời điểm 31/12/2023; và nếu lấy Tổng giá trị này trừ đi giá trị Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện mà nhà thầu kê khai thì đáp ứng yêu cầu của E-HSMT