Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại các địa phương hiện nay (phần 1)

Câu hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư tư nhân muốn đề xuất UBND huyện giao khu đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau như Luật Đất đai, Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu;…Theo đó, đề nghị chuyên gia cho chúng tôi biết chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư đô thị thông thường tại các địa phương hiện nay. Trân trọng cảm ơn.

Mô tả

Liên quan đến câu hỏi này, chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Tìm kiếm và xin giới thiệu địa điểm (UBND thành phố/quận/huyện; Sở Xây dựng; Sở KHĐT; UBND tỉnh…).

2. Lập quy hoạch chi tiết 1/500 (dự án đã phù hợp với quy hoạch chung đô thị được duyệt).

2.1 Xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết:

 • UBND huyện báo cáo UBND tỉnh đề xuất lập QHCT;
 • UBND tỉnh có văn bản giao Sở XD xem xét, giải quyết;
 • Sở XD xin ý kiến liên ngành;
 • Sở XD tổng hợp, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh;
 • UBND tỉnh ban hành văn bản cho phép lập QHCT và giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư dự án QHCT bằng nguồn vốn ngân sách (nếu có) hoặc nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp.

2.2 UBND huyện chỉ định đơn vị lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

2.3 Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

 • Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch;
 • UBND huyện lấy ý kiến cộng đồng về nhiệm vụ quy hoạch;
 • UBND huyện trình Sở XD thẩm định nhiệm vụ quy hoạch;
 • Sở XD xin ý kiến liên ngành;
 • Sở XD tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;
 • UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

2.4 UBND huyện tổ chức lựa tư vấn lập quy hoạch chi tiết.

2.5 Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết

 • Tư vấn đo đạc, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết;
 • UBND huyện lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch chi tiết;
 • UBND huyện trình Sở XD thẩm định quy hoạch chi tiết;
 • Sở XD xin ý kiến liên ngành;
 • Sở XD tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;
 • Tùy thuộc vào quy mô, tầm quan trọng của dự án và Quy chế làm việc giữa Tỉnh ủy và UBND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc Ban cán sự đảng UBND tỉnh phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết.

3. Bổ sung dự án vào danh mục dự án cần thu hồi đất

 • Sở TNMT có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh
 • UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua bằng Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh (nhiều tỉnh cho phép thường trực HĐND thông qua và báo cáo HĐND vào kỳ họp gần nhất).

4. Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất (cấp huyện).

 • UBND huyện lập kế hoạch sử dụng đất bổ sung trình Sở TNMT thẩm định;
 • Sở TNMT gửi Hội đồng Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
 • Hội đồng thẩm định gửi ý kiến góp ý bằng văn bản cho Sở TNMT;
 • Sở TNMT họp HĐTĐ và gửi UBND huyện để hoàn thiện hồ sơ;
 • Căn cứ Hồ sơ hoàn thiện; Danh mục dự án cần thu hồi đất; Sở TNMT trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất.

5. Trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • UBND huyện lập Hồ sơ gửi Sở XD thẩm đinh;
 • Sở XD xin ý kiên liên ngành;
 • Sở XD thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận;
 • Tùy thuộc vào quy mô, tầm quan trọng của dự án và Quy chế làm việc giữa Tỉnh ủy và UBND tỉnh, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Ban cán sự đảng UBND tỉnh phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

6. Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

 • UBND huyện lập, gửi Sở KHĐT;
 • Sở KHĐT lấy ý kiến liên ngành;
 • Sở KHĐT tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt;
 • Sở KHĐT công bố danh mục dự án theo quy định. Nội dung công bố bao gồm sơ bộ năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư.

7. Chuẩn bị, nộp và đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư

 • Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp HS tới Sở KHĐT và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (hiện nay chưa thực hiện được theo nội dung này).
 • Sở KHĐT phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá
 • Căn cứ kết quả đánh giá, Sở KHĐT báo cáo UBND tỉnh quyết định:
  • Đấu thầu rộng rãi nếu có từ 02 nhà đầu tư trở lên; giao Sở KHĐT đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu; giao UBND huyện là bên mời thầu;
  • Giao Sở KHĐT hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo luật đầu tư nếu chỉ có 01 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu;

(còn nữa)

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

 1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
 2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
 3. Group Youtube: Nhấn vào đây!