Nhà thầu đóng nhầm Hợp đồng nguyên tắc về bảo hiểm công trình chưa có chữ ký của nhà thầu có là sai sót nghiêm trọng không?

Trong bảng Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm của HSMT có quy định: “Nhà thầu cung cấp hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình”.

Trong quá trình chuẩn bị HSDT, nhà thầu đã ký với bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm 03 bộ hợp đồng nguyên tắc trong đó 02 bộ có đầy đủ chữ ký và dấu của các bên dùng đế gửi chủ đầu tư và bên cung cấp bảo hiểm lưu, 01 bản dùng để lưu chưa có chữ ký của nhà thầu. Do sơ suất trong quá trình tập hợp tài liệu HSDT, Nhà thầu đã đóng nhầm bản lưu có chữ ký và dấu của nhà thầu.

Hỏi:

  • Việc đóng trong HSDT là hợp dồng thiếu chữ ký của nhà thầu có phải là sai sót nghiêm trọng không? Nhà thầu cung cấp tài liệu làm rõ có được Bên mời thầu tiếp nhận để dánh giá HSDT không?
  • HSMT chỉ quy định cho phép làm rõ trong thời gian 03 ngày. Nhà thầu tự gửi hồ sơ làm rõ sau thời gian này có vi phạm pháp luật đấu thầu không?
Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Việc làm rõ hồ sơ dự thầu được quy định tại Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ- CP. Theo đó, ngoài trường hợp có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu thì nhà thầu được phép tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Do hợp đồng nguyên tắc của nhà thầu với đơn vị cung cấp bảo hiểm đóng kèm trong hồ sơ dự thầu đã được đơn vị cung cấp bảo hiểm ký tên, đóng dấu thể hiện sự sẵn sàng trong việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm của đơn vị này cho nhà thầu trong trường hợp nhà thầu được công nhận trúng thầu, trao hợp đồng nên việc hợp đồng nguyên tắc thiếu chữ ký của nhà thầu được coi là sai sót không nghiêm trọng theo hướng dẫn tại Mục 28 Chương I Mau hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT- BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, tiêu chí đánh giá về bảo hiếm công trình thuộc nội dung đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (tiêu chí này được quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu) nên nhà thầu được phép tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ, chứng minh năng lực và kinh nghiệm cùa mình theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, trong trường họp này, nhà thầu được phép gửi bản hợp đồng nguyên tắc giữa nhà thầu với đơn vị cung cấp bảo hiểm có đầy đủ chữ ký của các bên đến bên mời thầu để làm rõ theo quy định.

Trường hợp nhà thầu tự gửi tài liệu làm rõ về năng lực và kinh nghiệm đến bên mời thầu sau thời gian quy định của hồ sơ mời thầu nhưng vẫn trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá theo Chỉ thị số 03/CT- BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!