Thành viên liên danh chia tách thành hai công ty và có đề nghị được đổi tên thành viên liên danh trong hợp đồng đã ký thì phải thực hiện thế nào?

Ban QLDA chúng tôi đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công công trình giao thông theo đúng quy định. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh công ty TNHH A và công ty Cổ phần B. Gói thầu đã triển khai thi công từ tháng 8/2019, đến nay đã đạt được khoảng 35% tiến độ. Tuy nhiên, tháng 12/2019, Công ty TNHH A chia thành hai Công ty TNHH A1 và Công ty TNHH A2. Trong nghị quyết của Hội đồng thành viên của Công ty TNHH A có nêu: Công ty TNHH A1 được kế thừa toàn bộ các năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công của Công ty TNHH A.

Ngày 02/1/2019, Công ty TNHH A1 đề nghị Ban QLDA ký kết Phụ lục họp đồng thi công gói thầu trên để chuyển tên nhà thầu liên danh từ Liên danh công ty TNHH A và công ty Cổ phần B thành Liên danh công ty TNHH A1 và công ty Cổ phần B.

Hỏi: Chúng tôi xử lý tình huống này như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 3 khoản 1) quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bộ Luật dân sự 91/2015/QH13 (Điều 90) quy định một pháp nhân có thể chia thành nhiều pháp nhân. Sau khi chia, pháp nhân bị chia chấm dứt tồn tại; quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân bị chia được chuyển giao cho các pháp nhân mới.

Đối với vấn đề nêu trên, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công, Công ty TNHH A (thành viên trong liên danh Công ty TNHH A và Công ty cổ phần B) chia tách thành Công ty TNHH A1 và Công ty TNHH A2 thì đây được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu quy định tại khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp Công ty A1 được chuyển giao quyền, nghĩa vụ thực hiện họp đồng gói thầu nêu trên thì chủ đầu tư phải tiến hành đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm của Công ty A1 đối với phần công việc còn lại mà Công ty TNHH A (Công ty khi chưa chia pháp nhân) đảm nhận trong liên danh (căn cứ theo thỏa thuận liên danh). Trường hợp Công ty A1 đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần công việc còn lại này theo hồ sơ mời thầu thì chủ đầu tư xem xét, quyết định chấp thuận liên danh Công ty A1 và Công ty cổ phần B thay cho liên danh Công ty TNHH A và Công ty cổ phần B và ký kết phụ lục bô sung hợp đồng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (điểm a khoản 1 Điều 86).

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!