Cam kết không đúng về uy tín của nhà thầu có được xem là hành vi gian lận không?

Mô tả

E-HSMT được phát hành công khai trên toàn quốc và uy tín nhà thầu được mời theo quy định tại Điều 17, 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu có vi phạm hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu đã được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng vẫn có cam kết uy tín với nội dung là không vi phạm tại 01 đơn vị hành chính mà nhà thầu tham dự thầu.

Cam kết này của nhà thầu có được xem là cam kết không trung thực hay không? Trường hợp này nhà thầu có vi phạm vào khoản 4 Điều 16 của Luật đấu thầu hay không? Có được phép loại HSDT do nhà thầu có cam két không trung thực do vi phạm nội dung cam kết (6) của Đơn dự thầu hay không?

Đối với vấn đề nêu trên, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu gồm: a) tiến độ thực hiện hợp đồng; b) Chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan; c) Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và lý do; d) Các thông tin khác (nếu cần thiết).

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 61 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng đấu thầu rộng rãi, hạn chế, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật sử dụng phương pháp chấm điểm gồm uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định này.

Theo đó, trường hợp nhà thầu có hợp đồng chậm tiến độ, bỏ dở do lỗi của nhà thầu thì bị công khai thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Việc đánh giá uy tín của nhà thầu, kết quả thực hiện hợp đồng thực hiện theo E-HSMT.

Ngoài ra, trường hợp nhà thầu có cam kết chưa phù hợp với quy định tại E-HSMT (E-HSMT yêu cầu cam kết không vi phạm, nhà thầu cam kết không vi phạm tại 01 đơn vị hành chính) thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ cam kết này, việc làm rõ tuân thủ quy định tại Điều 65 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thêm những thông tin hữu ích khác!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn câu trả lời có tính pháp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ps: Vui mừng chào đón bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề của đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!