Cập nhật báo cáo tài chính năm liền kề khác với yêu cầu E-HSMT có được chấp nhận

Mô tả

Bên mời thầu đang tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng cho gói thầu theo phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ, hình thức hợp đồng trọn gói, thời điểm đóng thầu là 20/3/2024. Bên mời thầu gặp tình huống như sau:

Theo mẫu số 08 tình hình tài chính của nhà thầu trên webform thì nhà thầu có kê khai 3 năm 2020, 2021, 2022 và đính kèm báo cáo tài chính năm 2020, 2021, 2022.

Nhà thầu A có doanh thu hàng năm kê khai trên webform cho các năm 2020, 2021, 2022 nhỏ hơn doanh thu yêu cầu của E-HSMT nên được đánh giá không đáp ứng yêu cầu.

Nhà thầu A không kê khai doanh thu năm 2023 trên webform nhưng có đính kèm báo cáo tài chính năm 2023 và căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 thì doanh thu hàng năm của nhà thầu vào các năm 2021, 2022, 2023 đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Hỏi trong trường hợp này đánh giá thế nào đối với nhà thầu A?

Về vấn đề này, chuyên gia chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 3 khoản 1) quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp có quy định khác nhau về đấu thầu giữa Luật này và luật khác được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.

Luật kế toán (Điều 12 khoản 1 điểm a, Điều 29 khoản 3) quy định kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Theo hướng dẫn tại ghi chú số (5) bảng số 01 Chương III Mẫu E-HSMT xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ KHĐT, doanh thu bình quân hàng năm thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022).

Theo đó, Hệ thống tự động đánh giá doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kế khai, trích xuất trong E-HSDT mà không căn cứ vào file đính kèm. Trường hợp Hệ thống đánh giá là “không đạt” thì tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ “không đạt” thành “đạt”.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thêm những thông tin hữu ích khác!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn câu trả lời có tính pháp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ps: Vui mừng chào đón bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề của đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!