Có được làm rõ “Thời gian hiệu lực của cam kết tín dụng” hay không?

Bên mời thầu có câu hỏi như sau: Trong quá trình đánh giá E-HSDT, chúng tôi có gặp vướng mắc về việc xử lý tình huống, cụ thể như sau:

  1. Đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:

Theo yêu cầu của E-HSMT: Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 31.900.000.000 VND. Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện:

+ Giá trị: tối thiểu 31.900.000.000 VND.

+ Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực trong lực đến ngày ngày 19/12/2024.

+ Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu.

– Theo E-HSDT của Nhà thầu: Nhà thầu kê khai nguồn lực tài chính theo Mẫu số 08B, nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện theo Mẫu số 08C. Tuy nhiên đối với Mẫu số 08B, Nhà thầu chỉ kê khai duy nhất một nguồn tài chính là “Thư thu xếp tài chính” và không kê khai thêm bất kỳ nguồn lực nào khác như: các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác….vv. Tài liệu đính kèm E-HSDT là Thư thu xếp tài chính do Ngân hàng Techcombank phát hành có giá trị 31.900.000.000 VND nhưng thời gian hiệu lực kể từ ngày 07/5/2024 đến 02/11/2024 (không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nêu ở trên).

Theo hướng dẫn tại Mục 30. Đánh giá E-HSDT thuộc Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT: “- Đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính: tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai; trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết tín dụng để chứng minh nguồn lực tài chính, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá”.

Xin hỏi: Căn cứ theo các nội dung nêu trên, “Nguồn lực tài chính cho gói thầu” có thuộc nội dung được phép làm rõ hay không?

  1. Đối với việc làm rõ E-HSDT:

Trường hợp nếu Bên mời thầu có nội dung cần làm rõ theo các quy định hiện hành (không có nội dung làm rõ về nguồn lực tài chính cho gói thầu), trong quá trình làm rõ E-HSDT, Nhà thầu tự đính kèm thêm bảng kê khai theo Mẫu số 08B và các tài liệu kèm theo trong đó bổ sung thêm các nguồn tài chính khác để chứng minh đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (Bảng kê khai theo mẫu số 08B này khác so với bảng kê khai ban đầu trong E-HSDT),

Xin hỏi: Các tài liệu liên quan đến yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu mà Nhà thầu tự bổ sung có được xem xét đánh giá hay không?

(Thông tin thêm về năng lực của nhà thầu: Theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán mà Nhà thầu đính kèm cùng E-HSDT có thể hiện giá trị các khoản tiền và tương đương tiền được ghi nhận tại thời điểm 31/12/2023; và nếu lấy Tổng giá trị này trừ đi giá trị Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện mà nhà thầu kê khai thì đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

Mô tả

Liên quan đến câu hỏi này, chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu; trường hợp hồ sơ mời thầu có các nội dung làm hạn chế cạnh tranh theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Nghị định này thì các nội dung này không phải căn cứ để xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo hướng dẫn tại khoản 23.1 Mục 23, điểm b khoản 30.2 Mục 30 Chương I và mẫu số 08B Chương IV Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính: tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai; trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết tín dụng để chứng minh nguồn lực tài chính, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá. Trường hợp trong E-HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét đáp ứng quy định tại tiêu chí đánh giá 3.3 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu. Bản cam kết cung cấp tín dụng bao gồm các điều kiện để được ngân hàng cấp tín dụng theo quy định của pháp luật về tín dụng vẫn được chấp nhận; bên cạnh việc sử dụng cam kết cung cấp tín dụng, nhà thầu vẫn phải kê khai thông tin theo Mẫu này và Mẫu số 08C.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT (bao gồm đánh giá về nguồn lực tài chính) được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Theo đó, trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng thì nhà thầu phải nộp kèm theo bản cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét đáp ứng quy định tại E-HSMT thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu. Trường hợp cam kết cung cấp tín dụng của nhà thầu đính kèm trong E-HSDT có thời gian hiệu lực không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì được coi là không đáp ứng đối với nội dung này. Ngoài ra, bên cạnh việc sử dụng cam kết cung cấp tín dụng, nhà thầu vẫn phải kê khai thông tin theo Mẫu số 08B và Mẫu số 08C. Cam kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá (Mục 30 Chương I Mẫu E-HSMT xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT).

 

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thêm những thông tin hữu ích khác!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn câu trả lời có tính pháp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ps: Vui mừng chào đón bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề của đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!