Hoạt động thuê giảng viên của Trường A trực thuộc Ngân hàng B có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không?

Trường A là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng B, hoạt động theo loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ngân hàng B nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Hiện nay, Trường A đang triển khai một số chương trình đào tạo và phải thuê giảng viên. Trong quá trình thực hiện, Trường A còn vướng mắc một số thủ tục lựa chọn giảng viên cho các khóa đào tạo, vì vậy, Trường A xin ý kiến tư vấn nội dung sau: Việc thuê giảng viên cho các chương trình đào tạo của Trường A sử dụng 100% nguồn kinh phí của ngân hàng A được hạch toán vào chi phí có được trực tiếp ký hợp đồng lựa chọn giảng viên hay bắt buộc phải thực hiện đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật về đấu thầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 7 Điều 3 Luật Đấu thầu, Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong các trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Theo quy định tại khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng B là doanh nghiệp nhà nước thì việc lựa chọn giảng viên cho Trường A sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên được thực hiện theo quy định nêu trên.

 

Trên đây là câu trả lời cho tình huống nêu trên. Để theo dõi các tình huống trong đấu thầu, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!