Nhà thầu bị loại vì không cung cấp được báo cáo tài chính đã kiểm toán

Tổ chuyên gia đang đánh giá tiêu chí Kết quả hoạt động tài chính, Nhà thầu A đã nộp báo cáo tài chính trong 03 năm theo yêu cầu của HSMT và kèm theo Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, không nợ đọng thuế đến thời điểm hiện tại. Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu phải cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định của HSMT nhưng nhà thầu không cung cấp được báo cáo cáo đã kiểm toán và loại nhà thầu, việc tổ chuyên gia đánh giá như vậy đã hợp lý chưa?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán:
– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
– Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
– Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
– Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
– Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.
– Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.
– Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty mà Nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.
– Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.
– Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
– Dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi phải được kiểm toán bởi Kiểm toán nhà nước hoặc Kiểm toán độc lập theo thỏa thuận với nhà tài trợ (theo Điều 26, Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)
Vì vậy, đối với tình huống này, nếu nhà thầu đã cung cấp báo cáo tài chính trong 03 năm kèm theo Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, không nợ đọng thuế đến thời điểm hiện tại và không thuộc các đối tượng phải kiểm toán nêu trên thì không cần phải cung cấp báo cáo kiểm toán.
Hiện nay mẫu thông tư xây lắp thì không quy định bắt buộc báo cáo tài chính phải kiểm toán nhưng mẫu hàng hóa thì có quy định “BCTC được kiểm toán theo quy định”, vì vậy bên mời thầu lưu ý nội dung này khi lập HSMT và đánh giá, tránh loại nhà thầu vì lý do này.