Phạm vi công việc các thành viên khác với tỷ lệ phân chia liên danh thì thỏa thuận liên danh có hợp lệ?

Mô tả

Bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống nước thải. Theo quy định của E-HSMT (Tiêu chí số 2, Mục 1, Chương III) về tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh như sau: Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng tổng hợp giá dự thầu quy định tại Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng tổng hợp giá dự thầu; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này”. Trong các nhà thầu nộp HSDT có nhà thầu liên danh A+B có thỏa thuận liên danh như sau: Thành viên A đảm nhận 80% tổng giá dự thầu và thành viên B đảm nhận 20% tổng giá dự thầu. Tuy nhiên, căn cứ vào thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện của các thành viên và đơn giá dự thầu, tổ chuyên gia đã tính toán tỷ lệ đảm nhận các thành viên như sau: Thành viên A đảm nhận 20% tổng giá dự thầu và thành viên B đảm nhận 80% tổng giá dự thầu.

Hiện nay, tổ chuyên gia đang có 02 quan điểm đánh giá như sau:

Quan điểm 1 cho phép nhà thầu làm rõ, chuẩn xác lại tỷ lệ phân chia công việc trong thỏa thuận liên danh

Quan điểm 2 đánh giá thỏa thuận liên danh của nhà thầu là không hợp lệ

Vậy tình huống trên đánh giá thế nào?

Về vấn đề này chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục 1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng tổng hợp giá dự thầu quy định tại Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng tổng hợp giá dự thầu; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. Do đó, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Theo đó, tỷ lệ % ước tính giá trị công việc của từng thành viên ghi trong thỏa thuận liên danh sai khác so với giá trị phần công việc đảm nhận của mỗi thành viên trong bảng giá dự thầu là chưa phù hợp với hướng dẫn nêu trên nhưng đây không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Trong trường hợp này, việc sai khác tỷ lệ % ước tính giá trị công việc như nêu trên được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu và xử lý theo hướng đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên cơ sở giá trị công việc của từng thành viên đảm nhận theo bảng giá dự thầu.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (điểm a khoản 3 Điều 88 Luật đấu thầu năm 2023 và khoản 29 Điều 117 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP).

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thêm những thông tin hữu ích khác!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn câu trả lời có tính pháp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ps: Vui mừng chào đón bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề của đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!