Tư vấn thực hiện bước nghiên cứu khả thi có được tham gia đấu thầu bước thiết kế kỹ thuật

Mô tả

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 khoản 2 Điều 3 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu quy định: “2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: a) Nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu đó, bao gồm: lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu”

Tình huống cụ thể: tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu.

Ví dụ: Công trình A có số bước thiết kế gồm 2 bước (bước 1: lập báo cáo nghiên cứu khả thi; bước 2: khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình)

Hỏi Nhà thầu B là nhà thầu thực hiện bước 1: lập báo cáo nghiên cứu khả thi thì có được tham gia đấu thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình?

Về vấn đề này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, trừ trường hợp nhà thầu thực hiện công việc thiết kế của gói thầu EPC, EP, EC, chìa khóa trao tay phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều này, các điểm a, b và c khoản 4 Điều này, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: (a) Lập, thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; (b) Lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; (c) Lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; (d) Lập, thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật; (đ) Khảo sát xây dựng; (e) Lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán; (g) Lập, thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu; (h) Tư vấn giám sát. Đối với từng nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản này, nhà thầu chỉ được thực hiện lập hoặc thẩm tra hoặc thẩm định.

Theo đó, nhà thầu tư vấn đã tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi được tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thêm những thông tin hữu ích khác!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn câu trả lời có tính pháp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ps: Vui mừng chào đón bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề của đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!