Xác định nghĩa vụ thuế của nhà thầu là loại thuế nào hay tất cả các loại thuế

Mô tả

Bên mời thầu đang thực hiện gói thầu xây lắp có tình huống sau:

Đối với nội dung “Thực hiện nghĩa vụ thuế”, theo hướng dẫn tại ghi chú số (3) có các nội dung về nghĩa vụ thuế như sau:

+ Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu.

+ Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này;

Theo nội dung trên thì bên mời thầu phải xác định nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT trước khi mời nhà thầu đến đối chiếu tài liệu là tất các nhóm thuế theo quy định hay chỉ xác định nghĩa vụ nộp thuế đối với phần thuế VAT?

Về vấn đề này chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 3 khoản 1) quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp có quy định khác nhau về đấu thầu giữa Luật này và luật khác được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.

Luật kế toán (Điều 12 khoản 1 điểm a, Điều 29 khoản 3) quy định kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Theo hướng dẫn tại ghi chú số (3) Bảng số 01 Chương III Mẫu E-HSMT xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT, Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: (i) Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc (ii) Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).

Theo đó, nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, trường hợp tổ chức đấu thầu trước 31/03/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01-31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022 đáp ứng quy định nêu trên.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thêm những thông tin hữu ích khác!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn câu trả lời có tính pháp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ps: Vui mừng chào đón bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề của đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!