Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Các khu đất đã giải phóng mặt bằng, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải thông quá đấu giá quyền sử dụng đất (Điều 199 Luật Đất đai 2013). Các bước triển khai dự án bao gồm:

 1. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (QĐ phê duyệt kq trúng đấu giá; Giấy chứng nhận QSD đất)
 2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (với DA có nhà đầu tư nước ngoài)
 3. Lập quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có)
 4. Lập và phê duyệt dự án đầu tư
 5. Thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM (nếu có)
 6. Thẩm tra thiết kế cơ sở (nếu được yêu cầu hoặc do CĐT thấy cần thiết)
 7. Thẩm định dự án và thiết kế cơ sở
 8. Thông tin/ thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện
 9. Thẩm duyệt thiết kế PCCC
 10. Khảo sát xây dựng (phục vụ thiết kế)
 11. Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
 12. Thẩm tra thiết kế (nếu được yêu cầu hoặc do CĐT thấy cần thiết)
 13. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với CT chung cư từ cấp III, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng; CTCC từ cấp III; CTHT từ cấp III (vốn NSNN), từ cấp II (vốn khác), xử lý chất thải độc hại…)
 14. Cấp Giấy phép xây dựng (nếu có)
 15. Thông báo khởi công xây dựng
 16. Thi công xây dựng
 17. Nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử
 18. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (đánh giá kết thúc và đánh giá tác động)
 19. Quyết toán, thanh lý các hợp đồng xây dựng
 20. Kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 21. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (CT chung cư từ cấp III, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng; CTCC từ cấp III, CTHT từ cấp III (vốn NSNN) từ cấp II (vốn khác), xử lý chất thải độc hại…)
 22. Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án
 23. Cấp giấy phép hoạt động/ Mở ngành/ Cho phép hoạt động
 24. Chứng nhận quyền sở hữu công trình/ sở hữu nhà ở
 25. Bảo hiểm công trình hoàn thành (nếu có), bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
 26. Đăng kiểm chất lượng quốc tế (nếu có)
 27. Lưu trữ hồ sơ