Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư)

Sau khi đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT, các bước triển khai dự án bao gồm:

 1. Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất (văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Hợp đồng thực hiện đầu tư DA)
 2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (với DA có nhà đầu tư nước ngoài)
 3. Thông báo thu hồi đất
 4. Thông tin/ thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện
 5. Thẩm duyệt thiết kế PCCC
 6. Khảo sát xây dựng (phục vụ thiết kế bản vẽ thi công)
 7. Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
 8. Thẩm tra thiết kế (nếu được yêu cầu hoặc do CĐT thấy cần thiết)
 9. Thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM (nếu có)
 10. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với CT chung cư từ cấp III, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng; CTCC từ cấp III; CTHT từ cấp III (vốn NSNN), từ cấp II (vốn khác), xử lý chất thải độc hại…)
 11. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 12. Công khai và thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng, chi trả tiền đền bù, nhận mặt bằng
 13. Ký hợp đồng thuê đất/ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
 14. Nhận bàn giao đất trên bản đồ và thực địa
 15. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 16. Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); thỏa thuận san lấp kênh rạch, sông ngòi (nếu dự án có san lấp kênh rạch, sông ngòi)
 17. Cấp Giấy phép xây dựng
 18. Thông báo khởi công xây dựng
 19. Thi công xây dựng
 20. Nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử
 21. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (đánh giá kết thúc và đánh giá tác động)
 22. Quyết toán, thanh lý các hợp đồng xây dựng
 23. Kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 24. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (CT chung cư từ cấp III, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng; CTCC từ cấp III, CTHT từ cấp III (vốn NSNN) từ cấp II (vốn khác), xử lý chất thải độc hại…)
 25. Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án
 26. Cấp giấy phép hoạt động/ Mở ngành/ Cho phép hoạt động
 27. Chứng nhận quyền sở hữu công trình/ sở hữu nhà ở
 28. Bảo hiểm công trình hoàn thành (nếu có), bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
 29. Đăng kiểm chất lượng quốc tế (nếu có)
 30. Lưu trữ hồ sơ./.