TƯ VẤN ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể tại Khoản 1, 2 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ:

  • Lập Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu;
  • Làm bên mời thầu trong đấu thầu qua mạng;
  • Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hồ sơ mời thầu/hồ sơ dự thầu lên mạng đấu thầu quốc gia; đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất;
  • Lập hồ sơ dự thầu và hỗ trợ nhà thầu đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  • Đăng ký chứng thư số cho nhà thầu