Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xác định thế nào?

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện X thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu A do UBND huyện X làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện X làm bên mời thầu.

Sau khi thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện X phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hỏi: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện yêu cầu như vậy đúng không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 5, Điều 9 và Điểm d, Khoản 6, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn về các chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có đủ năng lực được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho phép tự tổ chức thực hiện hoặc giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình thực hiện thì việc quản lý, sử dụng, quyết toán chi phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Theo đó, trường hợp chủ đầu tư giao một đơn vị trực thuộc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì chi phí thẩm định được xác định theo quy định nêu trên.

Việc thanh toán chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!