Quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thế nào?

Cơ quan ông Nguyễn Quý (Phú Thọ) được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 1 gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Phòng ông được giao nhiệm vụ thực hiện. Sau khi thực hiện quy trình đấu thầu cơ quan ông có thu 1 khoản tiền từ bán hồ sơ mời thầu.

Ông Quý hỏi, cơ quan ông có được dùng khoản tiền thu được này này để thanh toán các chi phí như đăng báo đấu thầu, thanh toán tiền thẩm định giá không? Quy trình thực hiện như thế nào thì đúng?

Ông Quý dự kiến tham mưu thực hiện như sau: Lãnh đạo cơ quan xét đề nghị của phòng chuyên môn ra quyết định chi tiền từ mua hồ sơ mời thầu để thanh toán chi phí trong đấu thầu (chi đăng báo và thẩm định giá). Sau khi có quyết định chi, ông được cử đi chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị thẩm định giá. Như vậy có đúng không? Nếu sai thì cần phải thực hiện như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Do ông Quý không cung cấp chi tiết về nguồn vốn để mua sắm là nguồn vốn gì: Nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hay nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án đầu tư. Do vậy, chúng tôi chưa có đủ thông tin để trả lời ông.

Tuy nhiên, liên quan đến nội dung hỏi của ông, đề nghị ông nghiên cứu các Thông tư sau và tính chất gói thầu được giao thực hiện (nguồn vốn của gói thầu, nội dung của gói thầu) để thực hiện theo đúng quy định, cụ thể:

– Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

– Thông tư liên tịch số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!