Có được bổ sung thuyết minh kỹ thuật sau khi đấu thầu trong đấu thầu qua mạng

Một nhà thầu đã tham gia đấu thầu qua mạng có câu hỏi như sau

Trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu tiến hành gửi các dữ liệu file scan đính kèm theo E-HSDT với các nội dung: Chứng thư bảo lãnh dự thầu, Cam kết tài chính cho gói thầu “bằng chứng thư cam kết tín dụng của Ngân hàng”, Tiến độ thi công chi tiết, các hợp đồng nguyên tắc vật liệu và 01 tệp chứa biện pháp thi công gồm có bản vẽ và thuyết minh kỹ thuật thi công. Được biết, khi nhà thầu gửi và chương trình tiến hành mã hóa dữ liệu của nhà thầu và thông báo rằng E- HSDT đã gửi thành công. Sau thời điểm đóng thầu, Bên mời thầu tiến hành kiểm tra các thông tin của nhà thầu tham dự và chỉ có 01 nhà thầu tham dự là nhà thầu “Công ty X”, các thông tin cần thiết như: Giá dự thầu, hiệu lực E-HSDT, tiến độ thi công, bảo lãnh dự thầu và hiệu lực bảo lãnh dự thầu đều đáp ứng theo quy định Hồ sơ mời thầu “E-HSMT”. Riêng phần dữ liệu file Scan đính kèm thiếu nội dung: thuyết minh kỹ thuật thi công và các dữ liệu khác thì Bên mời thầu nhận đủ. Qua tiến hành kiểm tra và xem xét của Bên mời thầu và tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu nhận xét nhà thầu không khai báo nội dung về phần kỹ thuật nên không có cơ sở phân tích đánh giá nên kết luận nhà thầu bị loại.

Trên cơ sở đó, Nhà thầu có được bổ sung tài liệu thuyết minh kỹ thuật thi công đến Bên mời thầu và tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu hay Nhà thầu vẫn bị đánh giá và kết luận như trên

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 14 khoản 3 điểm a và Điều 15 khoản 1) quy định bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 14 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu phải nộp đề xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ thống) gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định tại Chương V và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đổi với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc.

Đối với vấn đề nêu trên, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Theo đó, khi nhà thầu không đính kèm đề xuất kỹ thuật trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT thì không có cơ sở để đánh giá đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. Ngoài ra, đề xuất kỹ thuật của nhà thầu bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá.

Đáp án cho tình huống nêu trên chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh lại theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý theo pháp luật về đấu thầu trước đây. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!