Có được phép bổ sung giấy tờ chứng minh sở hữu thiết bị để thay thế cho thiết bị đã đề xuất trong HSDT

Bên mời thầu X đang đánh giá HSDT cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau:

Trong quá trình xem xét HSDT cho nhà thầu Y, bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu đệ trình bản gốc các giấy tờ về thiết bị của nhà thầu Y đi thuê để đối chiếu. Tuy nhiên, nhà thầu Y đã có văn bản làm rõ thông báo giấy tờ bản gốc của các thiết bị đề xuất bị thất lạc và nhà thầu đã cung cấp các giấy tờ gốc của các thiết bị khác có công suất tương đương để thay thế các thiết bị đã đề xuất.

Bên mời thầu muốn hỏi việc bổ sung các tài liệu chứng minh thiết bị như vậy có làm thay đổi bản chất của HSDT?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Việc làm rò hồ sơ dự thầu được quy định tại Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ- CP. Theo đó, ngoài trường hợp nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu thì nhà thầu được phép gửi tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tấc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp nêu trên, việc nhà thầu đề xuất thay đổi thiết bị thi công chủ yếu kê khai trong hồ sơ dự thầu vào sau thời điểm đóng thầu sẽ làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã nộp trước đó.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!