Có thể chỉ định thầu cho đối tác bán hàng khác khi đối tác bán hàng trong hợp đồng đã ký không được hãng ủy quyền nữa không?

Theo quy định tại diêm c, khoản 1, điều 22 Luật đấu thầu, các trường hợp được chỉ định thầu bao gồm: “Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ”

Trường hợp nhà thầu A đã trúng thầu gói thầu được tổ chức theo hình thức đau thầu rộng rộng rãi và thưc hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa do hãng X sản xuât trước đây. Theo yêu câu của dự án đâu tư mở rộng, Chủ đâu tư phải mua hàng hoá của hãng X để mớ rộng dung lượng của hệ thống đã đầu tư theo kết quả gói thầu trước

Hỏi:

  • Chủ đầu tư chỉ định nhà thầu A để tiếp tục cung cấp hàng hóa của hãng X sản xuất do đảm bảo tương thích về công nghệ, bản quyền có đúng với quy định của điểm c, khoản 1, Điều 22 Luật đấu thầu không?
  • Trường hợp, do chinh sách bán hàng của hãng X, ở thời điểm chủ đầu tư có nhu cầu mở rộng hệ thống đã đầu tư, hãng X không ủy quyền cho công ty A làm đối tác bán hàng mà có công văn thông báo chỉ chọn duy nhất công ty B là đối tác bán hàng thì chúng tôi có được chi định công ty B cung cấp hàng hóá mở rộng dung lượng cho hệ thống của hãng X được đầu tư theo kết quả của gói thầu trước được không?
Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 22 khoản 1 điểm c) quy định gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ được áp dụng hình thức chỉ định thầu

Theo đó, trường hợp gói thầu của Công ty đáp ứng quy định nêu trên và điều kiện chỉ định thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu. Trường hợp nhà thầu trước đó không còn được hãng sản xuất ủy quyền làm đối tác bán hàng thì việc chỉ định cho nhà thầu khác phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, hàng hóa do nhà thầu chào phải đáp ứng về chất lượng, kỹ thuật… theo yêu cầu của gói thầu.