Nhà thầu chính ký hợp đồng với thầu phụ thế nào bị coi là chuyển nhượng thầu

Ông Trần Bình Minh ở Gia Lâm, Hà Nội có câu hỏi như sau:

Hiện nay, rất nhiều nhà thầu ký hợp đồng với thầu phụ để thực hiện hợp đồng sau khi trúng thầu. Vậy, khi nào nhà thầu chính ký hợp đồng với nhà thầu phụ bị xem là chuyển nhượng thầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nhà thầu phụ được hiểu là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính theo quy định tại khoản 36 điều 4 Luật đấu thầu 2013.

Theo quy định Khoản 2, Điều 128 – Nghị định 63/2014/NĐ-CP nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật đấu thầu nêu rõ Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện;

Căn cứ vào quy định trên, nhà thầu được xác định là nhà thầu phụ khi có tên trong danh sách nhà thầu theo hồ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Khi Nhà thầu chính ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sẽ không bị xem là chuyển nhượng thầu.

Khoản 8, Điều 89 – Luật đấu thầu năm 2013 quy định các hành vi về chuyển nhượng thầu gồm:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp không phải là chuyển nhượng thầu nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Nhà thầu chính giao kết hợp đồng với nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị dưới 10% nhưng không quá 50 tỷ đồng tính trên giá hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư đối với hợp đồng chuyển nhượng này.

+ Trường hợp 2: Nhà thầu chính giao kết hợp đồng với nhà thầu phụ khi tham gia thực hiện gọi thầu theo hợp đồng.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!