Ký hợp đồng với thầu phụ (không đề xuất trong HSDT) trong giai đoạn thực hiện hợp đồng

Chúng tôi là nhà thầu trúng thầu, hợp đồng chúng tôi ký với Chủ đầu tư không thể hiện phần việc với các nhà thầu phụ. Vậy chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà thầu phụ được không? tỷ lệ công việc giao cho nhà thầu phụ tối đa là bao nhiêu % giá trị hợp đồng? và có thể ký với tối đa bao nhiêu nhà thầu phụ?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 89 khoản 8) quy định chuyển nhượng thầu là hành vi nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2 điểm b) quy định nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Đối với trường hợp này, nếu trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu không bao gồm công việc dành cho nhà thầu phụ thì nhà thầu chính không được ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ với giá trị trên 10% hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng tính trên giá hợp đồng đã ký kết theo quy định nêu trên.