Thanh toán khối lượng phát sinh đối với hợp đồng trọn gói

Trong quá trình thực hiện hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói, đơn vị sử dụng và Chủ đầu tư yêu cầu bổ sung thêm khối lượng ngoài khối lượng theo hợp đồng. Như vậy trong trường hợp này Nhà thầu có được tính phát sinh thêm khối lượng ngoài hợp đồng không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 62 khoản 1 điểm a) quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng. Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với trường hợp này, khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, việc thanh toán khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết (khối lượng công việc để hoàn thành theo thiết kế đối với gói thầu xây lắp) tuân thủ theo quy định nêu trên. Trường hợp bổ sung khối lượng ngoài phạm vi của hợp đồng thì chủ đầu tư coi đây là khối lượng phát sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 93 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Ngoài ra, khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm giữa các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.