Thực hiện công việc còn lại sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm như thế nào?

Ban Quản lý dự án A có câu hỏi như sau:

Chủ đầu tư A tố chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hình thức hợp đồng trọn gói. Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, Chủ đầu tư A đà ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị với nhà thầu A (nhà thầu xếp hạng thứ nhất) với giá trị họp đồng là X.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu A không cung cấp đúng loại thiết bị theo yêu cầu và không còn năng lực để tiếp tục hợp đồng. Do đó, chủ đầu tư A từ chối nghiệm thu khối lượng công việc đã thực hiện, hoàn trả toàn bộ thiết bị nhà thầu A đã cung cấp, tiến hành thanh toán hợp đồng và xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu A. Nhà thầu A đã hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng và nộp phạt theo quy định.

Khoản 11 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vị phạm hợp đồng, không còn năng lực đề tiềp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện dược áp dụng hình thức chỉ đinh thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ cùa gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó”.

Vậy trong trường hợp này, chủ đầu tư A được áp dụng hình thức chỉ định thầu cho nhà thầu B với giá trị hợp đồng là X để tiếp tục thực hiện cung cấp thiết bị không? Trường hợp không được áp dụng hình thức chỉ định thầu thì xử lý như thế nào đối với trường hợp này?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định 63/2014/NĐ-CP (Điều 117 khoản 11) quy định trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thầm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị cua phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thấm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

Đối với tình huống này, nếu nhà thầu không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng và chủ đầu tư đã báo cáo người có thầm quyền quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó thì trong trường hợp này, chủ đầu tư được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác đối với phần khối lượng công việc còn lại của gói thầu trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trường hợp áp dụng chỉ định thầu, giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó. Nhà thầu được chỉ định phải có năng lực, kinh nghiệm đáp úng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu theo quy định nêu trên. Đối với nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đãng tai thông tin nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu; trong thông báo phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, tên nhà thầu được chỉ định trong trường họp áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!