Áp dụng tỷ lệ giảm giá cho các hạng mục bổ sung ngoài phạm vi công việc của hợp đồng

Một chủ đầu tư X đang thực hiện gói thầu A lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, hình thức hợp đồng trọn gói. Nhà thầu Y trúng thầu. Khi tham gia dự thầu nhà thầu có đơn giảm giá 12% so với giá dự thầu. Nếu tính tỷ lệ giảm giá của nhà thầu so với giá gói thầu được phê duyệt thì nhà thầu giảm giá 20% (là tỷ lệ giảm giá của nhà thầu sau khi giảm giá so với giá gói thầu được phê duyệt).

Trong quá trình thi công gói thầu A trên có phát sinh khối lượng công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng, khối lượng phát sinh đã được chủ đầu tư đồng ý chủ trương và phê duyệt dự toán phát sinh.

Khi thương thảo điều chỉnh hợp đồng, bổ sung giá trị phát sinh, dự toán phát sinh có tính tỷ lệ giảm giá của nhà thầu khi đấu thầu. Có 02 ý kiến khác nhau về áp dụng tỷ lệ giảm giá khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng trên.

Ý kiến thứ nhất: áp dụng tỷ lệ giảm giá theo đơn giảm giá của nhà thầu kèm theo hồ sơ dự thầu là 12%.

Ý kiến thứ hai: tỷ lệ giảm giá theo đơn giảm giá của nhà thầu là 12% để xác định trong quá trình xét thầu. Thực tế nếu so giá gói thầu được phê duyệt thì nhà thầu giảm giá đến 20%, do đó áp dụng tỷ lệ giảm giá 20% đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng là phù hợp hơn.

Chủ đầu tư X muốn hỏi khi thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng đổi với giá trị phát sinh trên, chủ đầu tư đề xuất tỷ lệ giảm giá là 12% hay 20% là đúng quy định của pháp luật. Nếu chủ đầu tư đề xuất tỷ lệ giảm giá là 12% thì có phù hợp không, cơ sở nào để áp dụng tỷ lệ 12% mà không phải là 20%?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 62 khoản 1 điểm a) quy định hợp đồng trọn gói là họp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Đối với trường hợp này, khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp trong quá trình thực hiện gói thầu có phát sinh công việc ngoài phạm vi của hợp đồng đã ký (ngoài thiết kế được duyệt) thì cần xem xét, quyết định trên cơ sở cân nhắc các yếu tố sau: (i) Trường hợp phần công việc phát sinh là độc lập với những phần công việc thuộc hợp đồng đã ký thì cần hình thành gói thầu mới và tổ chức lựa chọn nhà thầu; (ii) Trường hợp phần công việc phát sinh có liên quan đến tính đồng bộ, kết nối với những phần công việc thuộc hợp đồng đã ký thì có thể xem xét, ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng với nhà thầu đang thực hiện gói thầu; đơn giá của phần công việc phát sinh, bổ sung được các bên thương thảo nhưng phải bảo đảm là hợp lý, phù hợp với giá cả thị trường và không làm thất thoát, lãng phí vốn nhà nước.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!