Điều chỉnh giá đối với loại hợp đồng trọn gói như thế nào cho đúng quy định pháp luật

Ban quản lý dự án A có câu hỏi như sau:

Hiện ban A đã ký hợp đồng với một nhà thầu về thi công trồng cây xanh, lát vỉa hè với hình thức hợp đồng trọn gói. Trong quá trình thực hiện ban A nhận thấy giai đoạn lập dự án và triển khai thiết kế bản vẽ thi công còn một số thiếu sót, không đồng bộ nên để đồng bộ ban A đã cho triển khai thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, trình thẩm định và phê duyệt dự toán cho phần khối lượng bổ sung này.

Ban A muốn hỏi trong trường hợp này có được phép ký kết phụ lục hợp đồng để bổ sung khối lượng vào hợp đồng chính không? Nếu không được thì phải làm thế nào cho đúng với quy định của pháp luật.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 67 Luật đấu thầu. Ngoài ra, đối với hợp đồng trọn gói, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 62 Luật đấu thầu, đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thâu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế. Theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp điều chỉnh hợp đồng làm phát sinh chi phí hoặc thay đổi tiến độ thực hiện thì hai bên phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng để làm cơ sở thực hiện.

Theo đó, hợp đồng trọn gói được hiểu là trọn gói đối với toàn bộ nội dung công việc nêu trong họp đồng và phù hợp với thiêt kế được duyệt. Trường hợp trong quá trình thực hiện do yếu tố khách quan dẫn đến phát sinh hạng mục công việc ngoài hồ sơ thiết kế, cần thiết phải bổ sung cho đồng bộ, phù hợp thì chủ đầu tư xem xét, xử lý như sau:

Trường hợp hạng mục công việc phát sinh có liên quan đên tính đồng bộ, kết nối với những phần công việc thuộc hợp đồng đã ký, đồng thời phải bảo đảm tiến độ chung của dự án thì có thể xem xét ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng với nhà thầu đang thực hiện gói thầu.

Trường hợp phần công việc phát sinh là độc lập với những phần công việc thuộc hợp đồng đã ký và điều kiện thời gian cho phép thì phải hình thành gói thầu mới và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định cùa pháp luật về đấu thầu.

Bên cạnh đó, khi việc bổ sung khối lượng công việc dẫn đến điều chỉnh dự án thì cần tiến hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật có liên quan.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!