Bổ sung thuế, phí vào giá dự thầu, giá hợp đồng

Một chủ đầu tư trong quá trình triển khai gói thầu xây dựng có tình huống như sau:

Gói thầu thi công xây dựng được chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Hồ sơ mời thầu được lập theo Mẫu số 02 của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ mời thầu gói thầu quy định: “Đơn giá dự thầu bao gồm: Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp bao gồm mọi chi phí, thuế và lệ phí khác theo quy định của Nhà nước như: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu…, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyến vật liệu đi lại trên đó, các chỉ phí bảo vệ môi trường cảnh quan do đơn vị thi công gây ra… ”.

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu: Nhà thầu đã lập giá dự thầu tuân thủ theo quy định của hồ sơ mời thầu. Đơn giá tổng hợp bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu.

Qua trình triển khai thi công xây dựng, Bộ Tài chính ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Nhà thầu cho rằng trong HSMT đã không đưa yêu cầu phải tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và trong đơn giá tổng hợp của nhà thầu cũng chưa tính phí bảo vệ môi trường nên chưa đủ cơ sở để nộp phí. Thực tế dự toán gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt cũng không có khoản mục phí bảo vệ môi trường.

Từ các nội dung trên, chủ đầu tư xin chuyên gia cho ý kiến về việc bổ sung phí bảo vệ môi trường vào gói thầu thi công xây dựng để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà thầu.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 (Điều 143 khoản 2 điểm b) quy định trường hợp Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, trừ các trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác thì được điều chỉnh hợp đồng.

Theo hướng dẫn tại khoản 14.4 Mục 14 Chương I và mẫu số 21 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT- BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về đơn giá dự thầu để thực hiện hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điêm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại.

Đối với trường họp nêu trên, khi tham dự thầu, nhà thầu phải tính toán toàn bộ chí phí cần thiết để thực hiện gói thầu và phân bổ trong giá dự thầu. Mặt khác, theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác khoáng sản. Theo đó, nếu gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá và gói thầu đang trong thời gian thực hiện hợp đồng thì việc tính toán phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản được xem xét như sau:

Trường hợp thực tế tại thời điểm đóng thầu, pháp luật chưa có quy định về nộp phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản và nhà thầu chưa phân bổ chi phí đó vào đơn giá dự thầu thì chủ đầu tư và nhà thầu có thể tiến hành đỉều chỉnh hợp đồng đối với phần chi phí này theo quy định.

Trường hợp thực tế tại thời điểm đóng thầu, pháp luật đã có quy định về nộp phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản thì nhà thầu phải có trách nhiệm nộp đầy đủ đối với phần chi phí này mà không phụ thuộc vào việc nhà thầu có tính toán vào đơn giá dự thầu hay không. Theo đó, nhà thầu sẽ không được chủ đầu tư thanh toán đối với phần chi phí này trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!