Chào thuế VAT không thống nhất giữa đơn giá dự thầu và bảng tổng hợp giá chào

Bên mời thầu X đang tổ chức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu mua sắm thiết bị, với loại hợp đồng là trọn gói. Sau khi đánh giá kỹ thuật, tất cả các hồ sơ đều đạt. Khi đánh giá về đề xuất tài chính, phát sinh tình huống trong hồ sơ chào hàng của Công ty A như sau:

Giá trị chào hàng trong đơn chào hàng là: 678.400.000 VNĐ, giá trị này được kết chuyển từ bảng tổng hợp chào giá sang.

Trong bảng tổng họp chào giá ghi giá trị là: 678.400.000 VNĐ.

Trong bảng giá chào của hàng hóa: cột đơn giá (đã bao gồm thuế VAT), cột thành tiền (đã bao gồm thuế VAT); theo cách ghi này, cộng giá của hàng hóa theo phạm vi cung cấp (đã bao gồm thuế VAT) là 627.000.000 đồng. Nhưng sau dòng cộng này, có thêm dòng thuế VAT với giá trị là: 51.400.000 đồng và dòng tổng cộng ghi giá trị để kết chuyển sang bảng tổng họp chào giá là 678.400.000 VNĐ.

Sau khi xem xét nội dung chào giá trên, có một số quan điểm như sau:

  1. Đề xuất về tài chính của Công ty A là không hợp lệ (tính thuế VAT 2 lần trên sản phẩm) và hồ sơ bị loại.
  2. Coi đây là sai lệch về giá trị cần hiệu chỉnh thì phương pháp và cách hiệu chỉnh như thế nào?
  3. Coi đây là nhầm lẫn của nhà thầu trong việc lỗi đánh máy ghi từ “chưa” sang “đã” bao gồm thuế VAT ở cột đơn giá và thành tiền trong bảng chào giá của hàng hóa; chấp nhận giá chào hàng của công ty A là 678.400.000 đồng và xếp hạng nhà thầu theo quy định. Trong trường hợp này, nhà thầu có phải giải trình bằng văn bản về lỗi trên và cam kết trách nhiệm gì không?

Xin hỏi chuyên gia hướng dẫn trường hợp nói trên.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 05A Chương III của Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa (Mẫu số 04) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đơn giá tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 05b. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.

Đối với trường họp nêu trên, việc lập đơn giá dự thầu thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Đối với đấu thầu trong nước, đơn giá bao gồm thuế VAT mà không tách riêng. Do vậy, đơn giá chào thầu của nhà thầu theo khối lượng mời thầu là đã bao gồm VAT. Theo đó, trường hợp trong Bảng chào giá của hàng hóa, nhà thầu chào thêm dòng giá trị thuế VAT thì được coi là chào thừa và bên mời thầu, tổ chuyên gia thực hiện hiệu chỉnh theo nguyên tắc trừ đi giá trị phần thuế VAT chào thừa trong bảng giá chào của hàng hóa.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!