Hiệu chỉnh sai lệch đối với trường hợp không chào thuế, phí trong đơn giá dự thầu nhưng lại cộng thuế vào biểu giá chào tổng hợp

Công ty X là đơn vị tư vấn đấu thầu đang đánh giá HSDT cho một gói thầu thi công lắp đặt công trình.

Sau bước đánh giá kỹ thuật chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật để chuyển sang bước đánh giá tài chính.

Trong bước đánh giá về mặt tài chính, theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu tại bảng chi tiết giá dự thầu – Phần xây lắp, yêu cầu “Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho từng công việc tương ứng trong cột – Mô tả công việc mời thầu. Nhà thầu phải ghi giá trọn gói (thành tiền) cho từng công việc cụ thể. Tổng giá của tất cả các công việc thuộc hạng mục sẽ là giá dự thầu cho hạng mục đó”. Tuy nhiên nhà thầu chào giá cho Phần xây lắp là A đồng, không nêu giá trị chào thầu này đã bao gồm thuế, phí, lệ phí;

Trong bảng tổng hợp giá dự thầu, nhà thầu kết chuyển A đồng vào cột thành tiền trước thuế, tính thuế giá trị gia tăng VAT là 10% và giá trị chào thầu sau thuế là A+10%A.

Công ty X muốn hỏi phương án chào thầu của nhà thầu có phù hợp với hồ sơ mời thầu và các quy định của nhà nước về đấu thầu.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 14.4 Mục 14 Chương I và mẫu số 21 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT- BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về đơn giá dự thầu để thực hiện hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại. Trong bảng chi tiết giá dự thầu, nhà thầu phải ghi giá trọn gói (thành tiền) cho từng công việc cụ thể. Trong giá của tất cả các công việc thuộc hạng mục sẽ là giá dự thầu cho hạng mục đó.

Đối với tình huống này, trường hợp trong hồ sơ dự thầu không nêu rõ đơn giá dự thầu của nhà thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì được hiểu nhà thầu chào trọn gói cho từng công việc cụ thể như hồ sơ mời thầu yêu cầu. Trong giá của tất cả các công việc thuộc hạng mục sẽ là giá dự thầu cho hạng mục đó nên việc nhà thầu ghi trong biểu tổng hợp giá dự thầu nội dung thuế giá trị gia tăng VAT là 10% được coi là chào thừa và cần tiến hành hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!