Có được phép thay đổi tỷ lệ thu hồi tạm ứng sau khi ký hợp đồng

Ban QLDA X là đơn vị sự nghiệp được cấp vốn Ngân sách Nhà nước hàng năm có câu hỏi như sau:

Ban QLDA X đã tổ chức đấu thầu rộng rãi cho gói thầu xây lắp sử dụng mẫu HSMT quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong mục “Điều kiện cụ thể của hợp đồng” trong HSMT, quy định về điều kiện thu hồi tạm ứng như sau: “Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết, mức thu hồi tạm ứng tối thiểu là 20% giá trị mỗi lần thanh toán”.

Khi ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, hợp đồng cũng đã ghi rõ điều kiện trên đúng như quy định trong HSMT phát hành. Tuy nhiên, để tạo điều kiện giải ngân hết số vốn cuối năm, Ban QLDA X dự định ký bổ sung phụ lục hợp đồng để điều chỉnh tỷ lệ thu ứng từ 20% xuống 10% giá trị mỗi lần thanh toán và vẫn đảm bảo thu hồi hết ứng khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết. Ban X muốn hỏi việc thay đổi tỷ lệ thu hồi ứng trên có vi phạm quy định của HSMT và quy định của pháp luật về đấu thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 74 khoản 2) quy định một trong những trách nhiệm của chủ đầu tư là quản lý việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu. Khi có sự thay đổi các nội dung thuộc phạm vi của hợp đồng, các bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Điều 62 khoản 3).

Đối với vấn đề này, trường hợp cần thiết phải thay đổi tỷ lệ thu hồi tiền tạm ứng thì các bên liên quan phải thoả thuận, ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải bảo đảm việc giảm tỷ lệ thu hồi tiền tạm ứng không gây thất thoát, lãng phí, chiếm dụng vốn của nhà nước và nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!