Có phải thực hiện thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng không?

Theo Khoản 7 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 50 triệu đồng như sau:

“Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu)”.

Độc giả xin hỏi chuyên gia: Vậy có cần thực hiện thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá không quá 50 triệu đồng không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 26) quy định lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường họp đặc biệt áp dụng đối với gói thầu xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điêu 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 7) hướng dẫn quy trình thực hiện đối với gói thầu nêu tại khoản 19 Điều 3 Quyết định này: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chê độ hoá đơn, chứng từ đây đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Đối với vấn đề nêu trên, trường hợp gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg và có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng thì việc mua sắm được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, không cần phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.