Có thể gộp các công trình của nhiều dự án vào một gói thầu trong một kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bà Trần Thị Lam Giang có câu hỏi như sau:

Tổng Công ty tôi đang chuẩn bị đầu tư hệ thống nhà lưu trú cho cán bộ công nhân viên bằng vốn NSNN (mỗi một tỉnh thành xây một công trình nhà lưu trú, tất cả là 32 công trình), mỗi một công trình là một quyết định đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật (<15 tỷ đông), tiến độ xây dựng được phê duyệt là 6 tháng/công trình, các công trình đều có quy mô, tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, phương án thi công là như nhau (tối thiểu đến đầu tháng 7/2018 phải ký hợp đồng).

Mặt khác, do kế hoạch vốn chỉ được cấp trong năm nên phải hoàn thành và nghiệm thu 32 công trình đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018. Ban tôi mới nhận được nhiệm vụ QLDA và đang ở khâu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu để trình cấp thấm quyên phê duyệt. Hiện nay nút thắt lớn nhất là công tác lựa chọn nhà thầu cho cả 32 công trình, nếu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự quy định thì rất khó bảo đảm.

Vậy, tôi có thể gộp tất cả 32 công trình thành một gói thầu để đấu thầu một lần hay không? (các nhà thầu có thể liên danh) hoặc gộp thành 2 gói thầu (16 công trình/gói) để bảo đảm tiến độ công trình và kế hoạch giải ngân.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 4 khoản 22) quy định gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua săm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua săm thường xuyên, mua sắm tập trung.

Đối với vấn đề của bà Giang, gói thầu có thể bao gồm các nội dung mua sắm giống nhau ở nhiều dự án khác nhau. Tuy nhiên, khi phê duyệt nội dung công việc của gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý (khoản 3 Điều 33 Luật đấu thầu). Việc gộp các nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án trong một gói thầu không được dẫn đến tình trạng làm hạn chế sự tham dự thầu của các nhà thầu, làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu. Đổi với gói thầu gồm các công việc độc lập, có thế chia gói thầu làm nhiều phần theo quy định tại khoản 5 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!