Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dịch vụ kèm theo khóa tập huấn

Một Ban quản lý dự án của một dự án được ADB tài trợ về ngành giáo dục có câu hỏi như sau:

Căn cứ theo thiết kế Dự án, chúng tôi có các hoạt động tập huấn cho hiệu trưởng và giáo viên các trường THPT, thuộc nhóm hoạt động phi tư vấn. Kế hoạch hoạt động sẽ được phê duyệt hàng năm theo tiến độ thực hiện của dự án.

Trong quá trình triển khai hoạt động, chúng tôi muốn hỏi, đối với các dịch vụ phi tư vấn đi kèm khóa tập huấn như: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ thuê xe ô tô,… , khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chúng tôi có được áp dụng theo các quy định của Nghị định 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để xác định hình thức thực hiện cho từng gói thầu không?

Để hoạt động của Dự án được triển khai phù hợp với các quy định cúa Chính phủ, chúng tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn của Quý Bộ để có căn cứ thực hiện.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 3 khoản 3) quy định đối với việc lựa chọn nhà thầu thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó. Theo đó, khi dự án của Ban sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á thì việc tổ chức các hoạt động liên quan đến tổ chức đào tạo như thuê hội trường, thuê khách sạn, phưong tiện đi lại cho đại biểu… thực hiện theo hướng dẫn đấu thầu của nhà tài trợ nêu trong Hiệp định đã ký kết.

Trường hợp Hiệp định đã ký kết cho phép áp dụng pháp luật đấu thầu của Việt Nam thì Ban có thể áp dụng quy định tại Mục 1 Chưong III Luật đấu thầu để xác định các hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!