Lập mới hay điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi thay đổi quy mô và phạm vi công việc gói thầu

Xí nghiệp phân phối khí thấp áp Vũng Tàu có câu hỏi như sau:

Theo thông tư 10/2015/BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lâp KHLCNT, tại điều 9 – Điều chỉnh KHLCNT, thông tư hướng dẫn khi thay đổi một số nội dung trong KHLCNT thì chỉ cần trình phê duyệt, thẩm định các nội dung cần sửa đổi và phải diễn ra trước thời điểm đóng thầu. Tuỵ nhiên, công ty chúng tôi có ban hành 01 KHLCNT trên mạng đấu thầu quốc gia nhưng chưa phát hành thông báo mời thầu, do có sự thay đổi lớn về quy mô và phạm vi thực hiện nên quyết định không triển khai bước phát hành HSMT cho gói thầu này. Chúng tôi đã kiến nghị Trung tâm đấu thầu chuyên thông báo KHLCNT từ thông báo thực sang thông báo thử nghiệm trong thời gian chúng tôi xem xét, đánh giá lại quy mô và.phạm vị công việc. Vậy hỏi: Trong trường hợp này việc thay đổi dẫn đến phải lập lại phạm vi công việc, lập lại dự toán (do có sự thay đổi các hạng mục công việc) thì có áp dụng điều chỉnh KHLCNT như hướng dẫn tại TT10 hay không? Chúng tôi có được phép chấm dứt KHLCNT trên để ban hành 1 KHLCNT khác hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT (Điều 9 khoản 1) quy định trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điêu 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với trường hợp của đơn vị, việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Sau khi phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bên mời thầu tiến hành đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật đấu thầu.