Bên mời thầu không tiếp nhận HSDT của nhà thầu không phải doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu, trong quá trình tiếp nhận HSDT trước thời điểm đóng thầu, bên mời thầu phát hiện có nhà thầu không thuộc doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ và không tiếp nhận HSDT của nhà thầu, việc thực hiện của BMT như vậy đã đúng quy định hay chưa?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Bên mời thầu phải tiếp nhận tất cả các HSDT của các nhà thầu đã mua hoặc nhận HSMT, kể cả trường hợp nhà thầu chưa mua HSMT, việc xem xét, đánh giá HSDT của nhà thầu có hợp lệ hay không được thực hiện tại bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT.