Doanh nghiệp xây dựng với nhân sự đóng bảo hiểm ít hơn 100 người và doanh thu hơn 50 tỷ có phải là doanh nghiệp nhỏ?

Công ty Nam An ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa có câu hỏi như sau:

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại khoản 2 điều 6 chương II quy định: “Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiềm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 điều này ”.

Công ty Nam An có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội 51 người và tổng nguồn vốn và (vốn điều lệ) 15 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2018 là 60 tỷ đồng. Hỏi Công ty Nam An có được xếp hạng là doanh nghiệp nhỏ để tham gia các gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 (Điều 4 khoản 1) quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây: (i) tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; (ii) tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP (Điều 6 khoản 2 và Điều 8 khoản 2) cụ thể hóa tiêu chí xác định doanh nghiệp theo quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa (có hiệu lực từ ngày 11/3/2018) như sau: doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng theo quy định có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiếm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đối với vấn đề này, việc xác định cấp của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp trong năm 2017, Công ty có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm là 51 người và có tổng doanh thu là 60 tỷ đồng và tổng nguồn vốn là 15 tỷ đồng thì được coi là doanh nghiệp nhỏ nên được tham dự thầu các gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!