Bị cấm tham gia đấu thầu tại một địa phương có đảm bảo hợp lệ theo quy định pháp luật

Một đơn vị tư vấn đấu thầu có chuyên gia như sau:

Nhà thầu A tham dự gói thầu về mua sắm hàng hóa tại tỉnh X. Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất
kỹ thuật, tổ chuyên gia kiểm tra trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/ và thấy rằng nhà thầu A đang trong thời gian bị cấm tham gia đấu thầu tại một tỉnh Y. Nội dung cấm tham gia đẩu thầu như sau: “Nhà thầu A bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Y trong thời gian 03 năm kể từ ngày ban hành quyết định cấm tham gia đấu thầu”.

Theo quy định của hồ sơ mời thầu và Điểm e Khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu 43/2013/QH13 quy định điều kiện nhà thầu có tư cách hợp lệ, trong đó có điều kiện “Không đang trong thời gian bị cẩm tham gia hoạt động đấu thầu”, điều kiện này chỉ quy định chung chung mà không quy định rõ Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đẩu thầu cùng lĩnh vực gói thầu tại địa phương”.

Với tình huống như trên, nhà thầu A có bị loại vì không đảm bảo tư cách hợp lệ hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 90 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình; trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.

Đối với trường hợp nói trên, nếu nhà thầu chỉ bị Chủ tịch UBND tỉnh Y cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu, dự toán mua sắm thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Y thì vẫn được phép tham dự thầu các gói thầu trên địa bàn tỉnh khác.

Đáp án cho tình huống nêu trên chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh lại theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý theo pháp luật về đấu thầu trước đây. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!