Có được phép loại HSDT khi nhà thầu đang trong thời gian bị cấm tham gia đấu thầu của chủ đầu tư khác

Doanh nghiệp tư nhân X có câu hỏi cho chuyên gia chúng tôi như sau:

Vừa qua, nhà thầu X có mua một số hồ sơ mời thầu xây lắp ở địa bàn tỉnh A để tham gia đấu thầu. Các gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Tuy nhiên, có một số hồ sơ mời thầu đưa ra các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu rất lạ so với quy định và gần như triệt tiêu sự tham dự của một số nhà thầu, như:

“Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo Điều 89 Luật đấu thầu trong 03 năm gần đây” – Mục 4.5 tư cách hợp lệ của nhà thầu.

“Đang trong thời gian cấm tham dự thầu của các cơ quan trên địa bàn tỉnh A” thì không đạt yêu cầu tiêu chí đánh giá về kỹ thuật.

Hiện tại, Công ty X đang bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 04 năm đổi với các dự án do một Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh A làm Chủ đầu tư. Lý do cấm đấu thầu là do thành viên trong liên danh với Công ty X cung cấp thông tin không trung thực khi tham dự thầu với tư cách là nhà thầu liên danh.

Việc thẩm định, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư như nội dung nêu trên có đúng quy định của pháp luật hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2) quy định trong hồ sơ mời thầu không đuợc nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Việc quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu thực hiện theo Mục 4 Chương I các Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tuân thủ Điều 5 Luật đấu thầu.

Theo đó, việc lập hồ sơ mời thầu (trong đó có nội dung về tư cách hợp lệ) thực hiện theo quy định nêu trên. Liên quan đến nội dung nhà thầu bị cấm tham dự thầu, nếu nhà thầu chỉ bị người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham dự thầu đối với các gói thầu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh A thì vẫn được phép tham dự thầu các gói thầu trong lĩnh vực khác của tỉnh A.