Thủ tục để cấm nhà thầu tham gia đấu thầu khi vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Một chủ đầu tư X có câu hỏi như sau:

Công ty Y là một trong các nhà thầu đã mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ tham gia đấu thầu các gói thầu do doanh nghiệp X làm chủ đầu tư. Trong quá trình tham gia đấu thầu các gói thầu chủ đầu tư X, Công ty Y đã nhiều lần cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, vi phạm khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu 2013 có hệ thống như: cung cấp bằng giả nhân sự, hợp đồng tương tự được chỉnh sửa giá trị hợp đồng và các thông tin khác…

Căn cứ Điều 89, Điều 90 Luật đấu thầu 2013, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư X dự kiến cấm Công ty Y tham gia hoạt động đấu thầu 05 năm đối với các dự án, dự toán mua sắm của Chủ đầu tư X.

Vì đây là công việc mới lần đầu phát sinh trong quá trình hoạt động của chủ đầu tư X, đồng thời khi Quyết định được ban hành sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Y. Do đó, chủ đầu tư X muốn chuyên gia hướng dẫn thủ tục pháp lý của việc ban hành quyết định trong trường hợp cụ thể này.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Trường hợp đơn vị kết luận (sau khi xác minh, làm rõ) được nhà thầu nhiều lần cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu (về hợp đồng tương tự và văn bằng của một số nhân sự chủ chốt,…) thì đây được coi là hành vi gian lận của nhà thầu, là một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo đó, hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm của nhà thầu trong trường hợp này là cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 – 05 năm (khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). Việc xử lý vi phạm về đấu thầu thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền (khoản 3 Điều 73 và điểm a khoản 3 Điều 90 Luật Đấu thầu năm 2013). Theo đó, đơn vị báo cáo người có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình đối với nhà thầu có hành vi vi phạm trong trường hợp nêu trên. Quyết định xử lý vi phạm phải được công khai theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Luật Đấu thầu năm 2013.

Đơn vị cần lưu ý trong Quyết định xử lý vi phạm cần nêu chính xác những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến việc nhà thầu bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!