Hiểu đúng về “Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu”

Bên mời thầu X đang xem xét đánh giá HSDT của nhà thầu Y tham dự gói thầu A. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng đấu thầu thì được biết nhà thầu Y đang bị một chủ đầu tư Z cấm tham gia hoạt động đấu thầu các dự án của chủ đầu tư Z trong vòng 05 năm.

Theo quy định về đánh giá tính hợp lệ của nhà thầu có nội dung: “Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu”. Bên mời thầu X đang băn khoăn việc nhà thầu Y bị cấm như trên có đảm bảo tư cách hợp lệ cho gói thầu A của mình theo quy định nói trên.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 90 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình; trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.

Đối với trường hợp của bên mời thầu X, nếu nhà thầu chỉ bị chủ đầu tư Z cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu, dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của chủ đầu tư Z thì vẫn được phép tham dự thầu các gói thầu của bên mời thầu X.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!