Bổ sung tài liệu chứng minh nghĩa vụ nộp thuế sau thời điểm đóng thầu có được chấp nhận

Ông Hoàng Minh ở Cần Thơ có câu hỏi như sau:

Gói thầu xây dựng một trường tiểu học ở trên địa bàn trong đó HSMT có yêu cầu nhà thầu phải đệ trình Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về xác nhận nghĩa vụ thuế.

HSDT đã được mở thầu vào lúc 15 giờ ngày 30/6/2019 nhưng sau đó 02 ngày nhà thầu A đã đệ trình Văn bản xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu A. Qua kiểm tra văn bản thì nhận thấy việc nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước thời điểm đóng thầu.

Hỏi trong trường hợp này có chấp nhận tài liệu của nhà thầu để xem xét tính hợp lệ của HSDT không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 1 và khoản 2) quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu cùa bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu

Đối với trường hợp của ông Minh, sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ theo quy định nêu trên. Theo đó, đối với các nội dung xác nhận về việc nộp thuế (trường hợp việc nộp thuế diễn ra trước thời điểm đóng thầu) và hợp đồng tương tự, nhà thầu được phép bổ sung tài liệu để chứng minh hoặc làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!