Năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu là năm nào?

Ban Quản lý dự án của tỉnh A có câu hỏi như sau:

Chúng tôi vừa tổ chức đấu thầu xây lắp, trong đó, E-HSMT được phát hành ngày 29/3/2024 và đóng thầu vào ngày 16/4/2024; Tại Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc E-HSMT gói thầu trên có nêu: “Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu”.

Như vậy, nhà thầu khi nộp E-HSDT phải xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm 2022 hay năm 2023?

Mô tả

Liên quan đến câu hỏi này, chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:

Luật Đầu thầu (Điều 3 khoản I) quy định hoạt động đầu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp có quy định khác nhau về đấu thầu giữa Luật này và luật khác được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.

Luật Kế toán (Điều 12 khoản 1 điểm a, Điều 29 khoản 3) quy định: Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm X) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm X, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm X (năm X-1) (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).

Như vậy, trường hợp các E-HSMT được phát hành ngày 29/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022 để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình theo hướng dẫn nêu trên.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thêm những thông tin hữu ích khác!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn câu trả lời có tính pháp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ps: Vui mừng chào đón bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề của đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!