Chỉ xem xét, đánh giá tài liệu xác nhận nghĩa vụ thuế nếu thời điểm nộp thuế trước thời điểm đóng thầu

Một chủ đầu tư có văn bản hỏi về tình huống như sau:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc không nhận hồ sơ thầu, chỉ thầu hoặc không cho tham gia đấu thầu, chỉ định thầu với các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, nên trong hồ sơ mời thầu E-HSMT có nội dung đánh giá tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm, điều kiện là đến trước thời điểm đóng thầu đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước theo quy định và yêu cầu nộp báo cáo thuế. Theo khoản 5 Điều 15 của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia thì phần năng lực và kinh nghiệm nhà thầu không phải đính kèm tài liệu chứng minh, nhưng phải kê khai đầy đủ tài liệu về năng lực và kinh nghiệm trong E-HSDT.

Sau khi xem xét E-HSDT, Tổ chuyên gia đấu thầu phát hiện có 01 nhà thầu không kê khai tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của E-HSMT. Do đó, bên mời thầu trong quá trình đánh giá đã yêu cầu nhà thầu tham dự bổ sung thêm giấy xác nhận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Sau khi nhà thầu đệ trình xác nhận nghĩa vụ thuế, Tổ Chuyên gia đấu thầu đã đánh giá nhà thầu đó đáp ứng năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

Chủ đầu tư trên muốn hỏi việc bên mời thầu xử lý tình huống trên có đảm bảo quy định của Luật đấu thầu và Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 1) quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hô sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT (Điều 15 khoản 5) quy định đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Đối với trường hợp nói trên, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Theo đó, việc đưa ra yêu cầu về việc nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (thay vì thực hiện nghĩa vụ nộp thuế) có thế dẫn đến hạn chế cạnh tranh. Trong trường hợp này, do Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định nhà thầu không phải đính kèm file tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm nên nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hoặc tự xác minh với cơ quan thuế về việc nộp thuế của nhà thầu. Nhà thầu phải cung cấp tài liệu làm rõ theo yêu cầu của bên mời thầu và bên mời thầu chỉ xem xét, đánh giá nếu trong văn bản làm rõ này nêu rõ thời điểm nhà thầu nộp thuế xảy ra trước thời điểm đóng thầu.

Đáp án cho tình huống nêu trên chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh lại theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý theo pháp luật về đấu thầu trước đây. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!